Nguồn nhân lực

Lưu Thanh Tùng

Phó Giám đốc - Trưởng Ban phát triển thị trường

Tuổi: 46 | 2024 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Dự án