Chính sách Nhân lực

Đối với VEC Consultant, chính sách được tâm niệm hàng ngày là: 

Giải phóng nguồn lực con người là quan trọng nhất !