Thí nghiệm và kiểm định

24/12/2014

Các lĩnh vực Thí nghiệm & Kiểm định mà VEC Consultant cung cấp:

– Thí nghiệm vật liệu;

– Thí nghiệm mẫu khảo sát địa chất;

– Thí nghiệm các chỉ tiêu đánh giá tác động môi trường;

– Kiểm định chất lượng công trình giao thông;

– Thử tải cầu/ cống;

– Đánh giá cầu cũ.