Lập Báo cáo Đầu tư & Dự án Đầu tư

23/12/2014

Lấy “Tốc độ, sáng tạo và hiệu quả” là phương châm cho mọi hành động, VEC Consultant cam kết luôn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực:

– Tư vấn Lập Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

– Tư vấn Lập Dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu khả thi;