Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km 1392 – Km1405 và Km1425 – Km 1445, Tỉnh Khánh Hòa

29/09/2015

Mô tả dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1392 – Km1405 và Km1425 – Km1445 có tổng chiều dài 5,5Km. Điểm đầu gói thầu: Km1399+000 (Tiếp giáp với điểm cuối gói thầu XL.01 – Km1392+000 – Km1399+000) thuộc địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối gói thầu: Km1405+000 (Tiếp giáp với đoạn tuyến Km1405 – Km1425 thuộc dự án BOT của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa) thuộc địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô, cấp hạng tuyến thiết kế: Đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005. Tốc độ thiết kế 80km/h. Bề rộng nền đường Bnền=20,5m; Bề rộng phần xe chạy Bpxe=4×3,5m=14m. Mặt đường cấp cao A1.

Gói thầu gồm 3 cầu: Xuân Tự, Thành Hời và Nước Mặn được đầu tư xây dựng them 01 đơn nguyên mới với bề rộng B=10,5m; Kết cấu vĩnh cửa bằng BTCT thường và BTCT DƯL.

Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 7

Địa chỉ:

Số 63, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị dịch vụ tư vấn do Công ty thực hiện: ~ USD 393.278

Số lượng chuyên gia chủ chốt: 08 kỹ sư:

  • Giám đốc dự án:                  Nguyễn Quang Lộc
  • Chủ nhiệm tổng thể:            Nguyễn Văn Việt
  • Chủ trì hạng mục đường:    Đỗ Công Tuấn
  • Chủ trì hạng mục cầu:         Trần Đức Giang
  • CNHM thủy văn:                  Trần Anh Tuấn
  • CNHM khảo sát địa hình:    Vũ Văn Tuyến
  • CNHM khảo sát địa chất:     Đỗ Xuân Trường

 Mô tả dịch vụ tư vấn do các kỹ sư Công ty thực hiện:

 Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

NGƯỜI THAM GIA