Nguồn nhân lực

Lê Đức Anh

Phó trưởng phòng TVTK Đường

Tuổi: 40 | 19 năm kinh nghiệm