Nguồn nhân lực

Hồ Huy Hùng

Phó trưởng phòng TVTK Cầu hầm

Tuổi: 40 | 16 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 3/2003 – 3/2006: Kỹ sư thiết kế cầu, Công ty Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 4/2006 – 2/2008: Kỹ sư thiết kế cầu, Công ty Tư vấn thiết kế công trình giao thông 497.
• Từ 3/2008 – 11/2013: Kỹ sư thiết kế cầu, phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 12/2013 – Nay: Phó Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, VECC.
Những thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2010 và năm 2012.

Học vấn

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Dự án