Nguồn nhân lực

Trần Đức Giang

Phó Giám đốc Công ty

Tuổi: 47 | 24 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
• Từ 2000 – 2007: Kỹ sư cầu, Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn – hầm (Britec) thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI).
• Từ 2/2008 – 10/2008: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư vấn thiết kế, Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
• Từ 10/2008 – 07/2014: Trưởng phòng Tư vấn thiết kế Cầu hầm, VECC.
• Từ 7/2104 – Nay: Phó Giám đốc VECC.
Thành tích đạt được:
• Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 đến năm 2012 và năm 2014.
• Giấy khen của Chủ tịch HĐTV vì đã lập nhiều thành tích trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2004 – 2014.

Học vấn

Thạc sỹ Kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng Cầu đường

Dự án