Về VEC Consultant

VEC Consultant – TOP 10 Công ty tư vấn thiết kế ngành Giao thông vận tải – là thành viên của Tổng Công ty ĐTPT Đường cao tốc Việt Nam